شعار سال
شنبه 23 تیر 1403

در این بخش با شما با آئین نامه ها و دستورالعمل ها  و نحوه استعلام گواهینامه های مهارت آشنا  می شوید.

توجه : در تمامی دستورالعمل ها آدرس http://examination.irantvto.ir/   به  https://sanjesh.irantvto.ir    تغییر یافته است.    

         

سایر پیوندها
تنظیمات قالب