شعار سال
پنجشنبه 24 خرداد 1403

نقش و اهمیت ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا­ی شان و منزلت گواهینامه های سازمان امری اساسی و کلیدی است که لزوم داشتن برنامه ای جامع، سنجیده، کار آمد و به روز را در حوزه­ ی ارزشیابی مهارت سازمان می طلبد.

لذا به منظور تحقق این مهم با عنایت به سیاست بازنگری، اصلاح، توسعه و بهینه سازی الگوهای ارزشیابی مهارت از سند راهبردی مهارت و فن آوری سازمان، برنامه های عملیاتی حوزه­ ی ارزشیابی با نگاه ملی و بین المللی مبتنی بر کار آمدی، روز آمد بودن و سرعت در ارائه­ ی خدمات به  ذینفعان درونی و بیرونی تدوین شده است.

   شرح وظایف دفتر

 • مطالعه و بررسی پیرامون نحوه سنجش و ارزشیابی مهارت برای شناخت نارسایی ها و علل آن و شناخت راهکار برای بهبود روش آزمون.
 • مطالعه و تحقیق پیرامون الگوهای سنجش و ارزشیابی مهارت و بهینه سازی روش های موجود.
 • بررسی و تحقیق در مورد تعیین معیارهای معتبر علمی برای بهبود نظارت و ارزیابی عملکرد نظام سنجش و ارزشیابی مهارت سازمان.
 • تجزیه و تحلیل نتایج آزمون های کتبی و عملی و شناخت کاستی های موجود در دانش فنی و مهارت آموزش دیدگان و انعکاس آن به مراکز آموزشی برای رفع آن.
 • برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه مراکز سنجش صلاحیت حرفه ای در استان ها و نظارت بر نحوه عملکرد آن ها.
 • مطالعه و بررسی در مورد نحوه اجرای آزمون های سنجش و ارزشیابی مهارت در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی و بومی سازی آن روش ها در کشور.
 • برنامه ریزی جهت عملیاتی نمودن الگوهای نوین سنجش و ارزشیابی.
 • برقراری ارتباط مستمر با دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، شرکت ها، صنایع و صنوف برای تبادل نظر و تجربه برای برگزاری بهتر آزمون ها.
 • برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون های متمرکز و غیرمتمرکز.
 • تهیه دستورالعمل و بخشنامه های مربوط به چگونگی اجرای آزمون ها و مقررات و ضوابط مربوط به شرکت کنندگان و قبول شدگان در آزمون ها و عوامل اجرایی.
 • بررسی کارآمدی ابزارهای اندازه گیری آموزش و روایی و پایایی آزمون ها و روان سنجی سئوالات.
 • برنامه ریزی درخصوص تشکیل گروه های آزمون سازی.
 • تعیین خط مشی کمی و کیفی حوزه سنجش و ارزشیابی مهارت.
 • تهیه بانک سئوال و پروژه ملی(کارآموزان و مربیگری) استاندارد برای اجرای آزمون ها، استانداردسازی سئوالات بانک سئوال، ممیزی و غنی سازی بانک سئوال در هر سال.
 • برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت استان ها در طراحی سئوالات آزمون و استانداردهای آزمون عملی.
 • برنامه ریزی جهت ساماندهی آزمون های عملی.
 • نظارت بر کاربری سیستم ها و نرم افزارهای مربوطه از ثبت نام متقاضی تا صدور گواهینامه برای اطمینان از صحت فرایند آزمون با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
 • تهیه بانک اطلاعاتی آزمونگران، طراحان سئوال و پروژه و ناظران با مشارکت استان ها.
 • تهیه دستورالعمل پرداخت حق الزحمه­ی عوامل اجرایی درون و برون سازمانی درگیر فرایند آزمون و تعرفه های حق تشریفات آزمون.
 • برنامه ریزی جهت استقرار سیستم نظارتی و کنترلی جهت ارتقای امنیت برگزاری آزمون ها.
 • برنامه ریزی جهت اعتبار بخشی به گواهینامه های صادره سازمان.
 • برنامه ریزی جهت استقرار نظام صلاحیت حرفه ای.
 • برنامه ریزی جهت استفاده از تکنولوژی های نو و ابزارهای الکترونیکی همراه در اجرای آزمون ها.
 • برنامه ریزی جهت الکترونیکی نمودن کلیه فرایندهای آزمون.

معاونت های زیر مجموعه -------------------------------------------------

معاون فنی سنجش و صلاحیت حرفه ای          معاون اجرایی سنجش و صلاحیت حرفه ای

   -سرکار خانم جویا رشیدی                                - جناب آقای شهرام روزبهانی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب